Afrosiab St. 4B, Office 201, Tashkent, Uzbekistan 100031
9-1 – Chair – Shakhnoza Sattikulova