Afrosiab St. 4B, Office 201, Tashkent, Uzbekistan 100031
Ilkhom Khodjakulov


Director: Ilkhom Khodjakulov
Address: 29, Dorozhnaya street, 117535, Moscow, Russia
E-mail: ilkhom_khodjakulov@yahoo.com, Ilkhom.Khodjakulov@man.eu